Zabıta

Zabıta

Gayrisıhhi İşyeri Açma

Gayrısıhhi İşyeri Açmak için Gerekli Evrak

 • Tapu fotokopisi
 • Kira kontratı
 • Kayıtlı olduğu vergi dairesi ve no (vergi levhası)
 • Ustalık belgesi (ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)
 • Sicil tasdiknamesi ve ilgili esnaf oda kaydı
 • İtfaiye raporu
 • ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi
 • Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin
 • Emisyon iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu
 • Deşarj izin belgesi veya analiz raporu (BUSKİ'den)
 • Tehlikeli atıklar lisansına tabi ise belgesi
 • Kapasite raporu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İş akım şeması
 • İşyeri ve şahıs için sağlık raporu
 • Şirket ise ana sözleşme ve imza sirküleri
 • 1 adet renkli resim
 • Yapı kullanım izin belgesi
 • İzin belgesi yoksa 1/50 ölçekli röleve projesi
 • İşyerinin statik raporu
 • Elektrik ve su makbuzu

  Sıhhi İşyeri Açma

  Sıhhi İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı için Gerekli Evrak

  • Dilekçe (EK-1)
  • Yapı Kullanma İzin Belgesi
  • Kira ise kira sözleşmesi
  • Kayıtlı olduğu vergi dairesi ve no (vergi levhası)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Ustalık belgesi (ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)
  • Sicil tasdiknamesi
  • İlgili esnaf oda kaydı
  • Yangın tüpü faturası (adına kesilmiş)
  • Kat mülkiyetine tabi iş yeri ise alınması gereken izin
  • Özel yapı şeklini gerektiren iş yeri ise alınması gereken izin
  • Şirket ise şirket ana sözleşmesi
  • İmza sirküleri
  • 1 adet renkli resim

   Umuma açık dinlenme-eğlence yeri açma


  • Umuma Açık Dinlenme ve Eğlence Yeri Açma (İçkisiz)


   Aranacak şartlar

   • 18 yaşını bitirmiş olmak
   • İşletme iznini 2'den fazla iptal ettirmemiş olmak
   • Genel sağlık, ahlak, güvenlik ve asayişin korunması açısından uygun yerde olmak (Emniyet iznine tabi)
   • Eğitim amaçlı yerlerden ve ibadethanelerden 100 mt. uzakta olmak

   İstenecek belgeler

   • Dilekçe (Örnek 1)
   • Tapu fotokopisi (işyerine ait)
   • Kira ise kira sözleşmesi
   • Kayıtlı olduğu vergi dairesi ve no (vergi levhası)
   • Nüfus cüzdanı fotokopisi
   • Mesafe krokisi
   • Ustalık belgesi (ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)
   • Sicil tasdiknamesi
   • Esnaf odası kaydı
   • Yangın tüpü faturası (adına kesilmiş)
   • Kat mülkiyetine tabi işyeri ise alınması gereken izin
   • Özel yapı şeklini gerektiren iş yeri ise alınması gereken izin
   • Şirket ise şirket ana sözleşmesi
   • İmza sirküleri
   • Plastik telli dosya (2 adet)
   • 1 adet renkli resim