İmar İşlemleri

İmar İşlemleri

Yeni İnşaat Talebi

Yeni İnşaat Talebinde İstenen Belgeler

 • İnşaat ruhsatı talebini içerir dilekçe.
  • Dilekçe üzerinde talebin açık olarak belirtilmesi ve yapının tapu kayıtlarının, inşaat adresinin, mal sahibinin tebligat adresinin ve bağlı bulunduğu vergi dairesi , vergi numarası ile telefonunun bulunması gerekmektedir.
  • Tapu kayıtlarına göre maliklerin dilekçeyi imzalaması; vekalet olması halinde vekil olan şahıs tarafından dilekçenin imzalanması ve vekaletname aslı ile birlikte fotokopisinin ibrazı gerekmektedir.
 • Tapu senedi 1aylık vizeli.
 • Sığınak raporu
 • Kadastro aplikasyon krokisi
 • imar durumu (1 aylık vizeli)
 • Harita TUS evrakları
 • Kotlu kroki
 • Gerekli ise trafo belgesi
 • Parsel içinde istinat duvarı yapılması gereken hallerde istinat duvarı projesi
 • Muvakkat yapılar için encümen kararı
  • Yapının müteahhitliği mal sahibince üstlenildiği takdirde: Yapının müteahhitliğinin üstlenildiğine dair noter tasdikli taahhütname (pafta, ada, parsel no'ları belirtilmiş şekilde)
  • Yapı müteahhit tarafından yapılacak ise
   • Kurum sicil numarası
   • Bağlı olduğu vergi dairesi ve sicil numarası
   • Yapım sözleşmesi
 • İmar yönetmeliğinin 60. maddesine göre hazırlanmış:
  • YDK onaylı zemin etüt raporu
  • YDK onaylı mimari 5 takım
  • Mimari proje vaziyet planında yollarla bağlantılı bahçe düzenlemesi gösterir en az 2 adet silüet kesit vermelidir istinat duvarı olması halinde kesit adetleri artırılacaktır.
  • YDK onaylı statik proje- hesapları ile birlikte 5 takım
  • YDK onaylı elektrik projesi (TEDAŞ onaylı 5 takım)
  • YDK onaylı mekanik tesisat projeleri ısı yalıtım raporu ve projesi, kaloriferli ve asansörlü binalarda kalorifer ve asansör projesi ,varsa klima tesisat projesi 5 takım
  • YDK onaylı yangın söndürme, algılama ve tahliye projeleri 5 takım
  • YDK onaylı telefon projesi (telefon onaylı 5 takım)
  • Tüm projeler o günkü güncel kanun yönetmelik ve genelgelere uygun olacaktır.
 • Proje müelliflerinin ilgili meslek odasınca düzenlenen sicil belgeleri ve büyükşehir kayıtları
 • Tüm projeler ilgili meslek odalarından vizeli olacaktır.

Yapı Denetim Yasası gereği istenen belgeler

 • Yapı denetim kuruluşu izin belgesinin Noter tasdikli sureti
 • Bakanlıkça tasdikli yapıya ilişkin bilgi formu aslı
 • Yapı denetim kurulu ile mal sahibi arasındaki yapı denetimi hizmet sözleşmesi (planlanan şekli ile inşaata başlama ve bitirme tarihleri belirtilecek)
 • Yapı denetim firmasının yapı denetimi üstlendiğine dair taahhütname
 • idarenin açmış olduğu yapı denetim hesabına ,yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksidinin yatırıldığına dair banka dekontu.
 • Yapı denetim kuruluşunun imza sirküleri
 • Yapı denetim kuruluşunun yapılacak yapı için görevlendirdiği yapı denetçisi inşaat mühendisi ile yardımcı kontrol elemanlarının ikametgah belgeleri.
 • Görevlendirilen teknik personelin 3194 sayılı yasaya göre devam etmekte olan bir fenni mesuliyet görevinin bulunmadığına dair taahhütname.
 • Yapı müteahhitinin ticaret ve sanayi odası faaliyet belgesi, büyükşehir kaydı, inşaat sözleşmesi.

  İmar Durumu Başvurusu

  İmar Durumu Başvurusunda Aranan Belgeler

  • Tapu senedi ve çap
  • Dilekçe

  Ruhsat

  Yapı Kullanma İzni Başvurusunda Gerekli Belgeler

  • Dilekçe
  • Yeni tarihli vizeli tapu fotokopisi
  • Sığınak raporu
  • Asansör veya ısıtma tesisatı ile ilgili yapımcı firmadan ve proje müellifinden montajların projesine uygun olarak yapıldığına dair yazı ve TSE belgeleri
  • Proje müelliflerinin TUS ve YDK Kuruluşunun işin fen, sağlık kuralları ve projesine uygun olarak yaptırıldığına dair kullanma izni taahhütnamesi.
  • 21.11.2003 tarih, 11954 sayılı genelge gereği; günümüz deprem koşullarının sağlanması gerektiği belirtildiğinden, binanın mevcut durumu, eski statik hesap ve betonarme projeleri göz önünde bulundurularak (1975 yılı afet bölgesinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmeliğe göre yapılmışsa) 1997 yılı afet bölgesinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmeliğe göre statik hesapları ve betonarme projeleri yeniden incelenerek yapının bugünkü deprem koşullarına uygunluk taşıyıp taşımadığı hususunun irdelenmesi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının test yapma yetkisi verdiği firmalara temel, beton, demir ve taşıyıcı duvar testlerinin yaptırılması, fenni mesulün ise testi yapan firmanın vermiş olduğu rapor ve test sonuçlarına göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ilgili kanun yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda hazırlayacağı raporunu ve test sonuçlarının belediyemize verilmesi.

  Yapı kullanma izni almak için gerekli belgeler

  • Cins tashihi yapılmış yeni tapu
  • Sigorta ve Vergi Dairesi ilişiksiz belgeleri

  Proje tadilatında istenen belgeler

  • TAPU: Ayrıntılı malikler listesi ve varsa kısıtlılık halinin bildirilmesi.
  • DİLEKÇE: Hissedar ve hissedarların talebe göre dilekçeyi imzalamaları ve tadilat konularının açık olarak belirtilmesi gerekmektedir.
  • Talep tarihi sonrasındaki imar durumu
  • 5 takım tadilat projesi (21.11.2003 tarih,11954 sayılı genelge gereği günümüz deprem koşullarının sağlanması gerektiği belirtildiğinden binanın mevcut durumu eski statik hesap ve betonarme projeleri göz önünde bulundurularak (1975 yılı afet bölgesinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmeliğe göre yapılmışsa) 1997 yılı afet bölgesinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmeliğe göre statik hesapları ve betonarme projeleri yeniden incelenerek yapının bugünkü deprem koşullarına uygunluk taşıyıp taşımadığı hususunun irdelenmesi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının test yapma yetkisi verdiği firmalara temel, beton, demir ve taşıyıcı duvar testlerinin yaptırılması, fenni mesulün ise testi yapan firmanın vermiş olduğu rapor ve test sonuçlarına göre bakanlığının ilgili kanun yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda hazırlayacağı raporunu ve test sonuçlarının belediyemize verilmesi.

   Ruhsat Yenileme

   Ruhsat Yenileme için İstenen Belgeler

   • TAPU:Ayrıntılı malikler listesi ve varsa kısıtlılık halinin bildirilmesi, dilekçe
   • Talep tarihi sonrasındaki imar durumu
   • TUS taahhütnamesi
   • 21.11.2003 tarih, 11954 sayılı genelge gereği; günümüz deprem koşullarının sağlanması gerektiği belirtildiğinden, binanın mevcut durumu, eski statik hesap ve betonarme projeleri göz önünde bulundurularak ( 1975 yılı Afet bölgesinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmeliğe göre yapılmışsa) 1997 yılı Afet bölgesinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmeliğe göre statik hesapları ve betonarme projeleri yeniden incelenerek yapının bugünkü deprem koşullarına uygunluk taşıyıp taşımadığı hususunun irdelenmesi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının test yapma yetkisi verdiği firmalara temel, beton, demir ve taşıyıcı duvar testlerinin yaptırılması, fenni mesulün ise testi yapan firmanın vermiş olduğu rapor ve test sonuçlarına göre Bayındırlık ve İskan bakanlığının ilgili kanun yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda hazırlayacağı raporunu ve test sonuçlarının belediyemize verilmesi.
   • Seviye tespit tutanağı TUS İmzalı

   Kat irtifakı projelerinin onayı için istenen belgeler

   • Dilekçe
   • Ruhsatlı mimari proje
   • Yapı ruhsatı fotokopisi
   • Kat irtifak projesi 2 adet

   Yapı fotoğraf tastiği

   • Dilekçe
   • Yapı ruhsatı
   • Ruhsatlı mimari proje
   • Binanın tamamına ait yapı kullanma izin belgesi
   • Cephe fotoğrafları (2'şer adet)